Styret

Frivilligsentralens vedtekter ble vedtatt i Risør bystyre 30.09.2021 (PS 20/16)

Politisk oppnevnt representant Lene Gunstensen fortsetter i sitt verv, øvrige medlemmer velges av Rådene og livløpsutvalget, som framgår av vedtektene.
 

Om styrets sammensetning

Dette framgår av vedtektenes §4.1 Styrets sammensetning: 

a) Styret består av minimum seks medlemmer. 

b) Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. 

c) Styrets leder og ett styremedlem velges av kommunestyret, en representant fra kulturutvalget og en fra livsløpsutvalget. 

d) Styret består dessuten av en representant fra de, til enhver tid, aktive rådene. Per august 2021 gjelder dette; ungdomsrådet, idrettsrådet, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Styremedlemmer til Risør Frivilligsentral oppnevnes av rådene selv og fremstilles på årsmøtet. Det åpnes for at styret økes med en representant for det frivillige kulturlivet. Medlemmet velges på en felles møteplass for denne gruppen. 

e) Styremedlemmene velges for to år av gangen. 

f) Styret er vedtaksdyktig med fire styremedlemmer til stede.

Vedtekter Frivilligsentralen Risør. Vedtatt i bystyret 30.09.21 

2022 © Risør frivilligsentral